Ubuntu, pyenv環境でtkinterを使う

sudo apt install tk-dev python-tk python3-tk
pyenv install 3.8.6
pyenv global 3.8.6
python3 -m tkinter